Programul special Dezvoltare personală reprezintă o parte integrantă a programelor de formare profesională continuă promovate de CFC, UPSC „Ion Creangă”  elaborat în cadrul proiectului internațional COMPASS şi este menit să asigure formarea durabilă, cumulativă a competențelor personale și profesionale ale cadrele didactice/de conducere din învățământul general.

Conținuturile propuse și metodele de lucru propuse aduc plusvaloare în dezvoltarea resursei umane din învăţământul preuniversitar, având drept scop facilitarea construirii demersului individual de dezvoltare personală pe baza unui set de valori, atitudini şi convingeri, asumarea lui, precum şi conştientizarea necesităţii formării şi autoformării pe tot parcursul vieţii. Subiectele dezvoltate vor permite o autocunoaştere ştiintifică, riguros construită pe elemente de cunoaştere a managementului carierei - condiţie a parcurgerii rutei profesionale, pe dezvoltarea propriilor competenţe.

Prin conținuturile sale relevante, cu aplicabilitate sporită în practica educațională, în cadrul programului se promovează un sistem de valori pro-schimbare, pro-active, pro-dezvoltare, necesare pentru obţinerea succesului în activitatea profesională. 

Modulul Psihopedagogie constituie parte integrantă a programului de formare profesională continuă, o structură definitivată, flexibilă şi deschisă, comună pentru toate cadrele didactice şi cu funcţii de conducere antrenate în formarea continuă. În modul accentul se pune pe dezvoltarea la pedagogi a unor competenţe psihopedagogice generale şi specifice, cu referire la: formarea - dezvoltarea personalităţii umane; strategii de studiere a personalităţii elevului; optimizarea educaţiei incluzive a elevilor cu CES; dezvoltarea şi consolidarea competenţelor de comunicare şi relaţionare pozitivă; gestionarea conflictelor intrapsihice şi interpersonale; îmbinarea eficientă a stilurilor de comunicare prin dezvoltarea unor capacităţi şi aptitudini care au la bază anumite cunoştinţe pertinente, având ca finalitate constituirea unui comportament pedagogic performant.